Інформаційна технологія розроблення бази знань для автоматизованого вирішення задач у процесі планування та організації авіаційного удару по об’єктах противника

DOI: 10.31673/2412-9070.2020.041217

  • Самокіш А. В. (Samokish A. V.) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
  • Воробйов Є. С. (Vorobyov Ye. S.) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
  • Берднік П. Г. (Berdnik P. G.) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Анотація

Запропоновано інформаційну технологію розроблення бази знань для автоматизованого вирішення задач у процесі планування та організації авіаційного удару по об’єктах противника з використанням нечітких множин та нечіткої логіки. Виконано формальне подання інформаційної технології із застосуванням методології функціонального моделювання IDEF0. Використання єдиної апаратної та програмної платформи у вигляді набору типових платформ та унікальних архітектурних шарів, що відповідають досліджуваній предметній сфері, дасть можливість забезпечити повний контроль над нечіткою нейронною мережею та досягти їх переваг завдяки використанню навчання та підвищить оперативність та обґрунтованість прийняття рішень.

Ключові слова: інформаційна технологія; IDEF0; CASE-технології; авіаційний удар; планування.

Список використаної літератури
1. Будник А. С. Опыт применения вертолетов армейской авиации в локальных войнах и вооруженных конфликтах // Военная мысль. 2016. № 4. С. 22–27.
2. Ларкин Е. В., Ву Зуй Нгхиа. Метод трассировки движения мобильного робота по построению рельефа // Журн. Известия ТулГУ. Технические науки. 2013. Вып. 7-2. С. 136–140.
3. Лещенко С. П., Батуринский М. П., Свистунов Д. Ю. Методика расчета оптимальной траектории пролета воздушных объектов по критерию минимума вероятности обнаружения // Системи обробки інформації. Харків: ХУПС, 2005. Вип. 2(42). С. 103–110.
4. Шамко В. Є., Жарик О. М., Коваль В. В. Розвиток та застосування Повітряних Сил, інших видів Збройних Сил України, удосконалення їх системи керування // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. Вип. 2 (31). С. 9–15.
5. Close Air Support: 3-09.3 / Joint Publication. Washington: Joint Chiefs of Staff MofD USA, 2014. 361 p.
6. Air assault and air assault operations: W280015XQ-DM / Joint Publication. Virginia: The basic school marine corps training command camp Barrett MofD USA, 2015. 16 p.
7. Тактика армійської авіації. Ч. 1. Основи тактики армійської авіації: навч. посіб. / А. М. Алімпієв, Ю. М. Корнусь, О. С. Петриченко, С. А. Калкаманов. Харків: ХНУПС, 2016. 160 с.
8. Автоматизація попередніх штурманських розрахунків для визначення бойових можливостей винищувальної авіації / О. І. Тимочко, В. Г. Чернов, І. О. Рожньов, А. Ю. Семерня: зб. наук. праць Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил. 2017. Вип. 3 (52). С. 45–48.
9. Герасимов Б. М., Герасимов Б. М., Перегуда А. М. Методика построения нейро-нечеткой базы знаний системы поддержки принятия решения, используемой при оценивании состояния сложного технического объекта управления // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. 2007. Вип. 1(5). С. 205–210.
10. Анджей Пегат. Нечеткое моделирование и управление / пер. с анrл.; [2-е изд.]. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 798 с.
11. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fаzzyTECH. СПб.: БХВ Петербург, 2005. 736 с.
12. Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. Нечеткие модели и сети. Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. 384 с.
13. Ахметов Б. С., Горбаченко В. И., Кузнецова О. Ю. Нечеткие системы и сети. Алматы: Издательство LEM, 2014. 104 с.

Номер
Розділ
Статті